«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» НААДАМ


            Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадам  2014 оной июнь һараһаа  Буряад орондо эмхидхэгдэнэ.

           Октябриин 20-до 2018 ондо Буряад ороной табин дурбэн  һургуулиин үхибүүд Ивалгын дасанда сугларжа, бүхэли үдэрэй туршада үнгэргэгдэһэн мүрысөөнүүдтэ хаба шадалаа харуулбад. Манай Хэжэнгын аймагһаа 3 hургуули хабаадалсаа. Чисаанын дунда һургуулиин юhэн  шабинар эдэбхитэйгээр энэ ехэ һайндэртэ  хабаадаба. Хэд бэ гэхэдэ, Потеев Лопсон – 11 ангиин, Потеев Саша, Дамбаев Содном, Пинтаева Арюна, Осорова Бэлигма -10 ангиин, Суворова Биндарья – 9 ангиин, Деянова Алина – 8 ангиин, Суворова Сэржэма, Пинтаева Должод – 7 ангиин hурагшад, хутэлбэригшэд  Карпова Намсалма Гомбоевна, Цыдыпова Соелма Дашиевна, автобусой  жолоошон Цыдыпов Цыден Гомбоцыренович гээд ошоhон байнабди.  “Блиц-урилдаанда”  Саша, Арюна, Бэлигма, Сэржэма, Должод олон асуудалда зуб харюусажа - 1 hуурида гараба.  Уран баримал – Содном,  хорхой шумуулай дүрэ пластилинаар урлаха даабаритай, Уран дархан – Лопсон, морин агтын дэлһэ, арһа хүлһэнһөөнь сэбэрлэхэ, хатаһан шорой тооһо хирман унагааха хэрэгсэл – хусуур, хирмуур (скребок) хээ, уран гартан – Алина, хурьганай арhаар хантууза оёбо, Хамба Ламын шанабалгын тэмсээнБиндарья, олон hургаалнуудыесээжэлдэбэ. Эгээл шухала даабаримнай  уран гоёор, сээжээр Доншуур маани, Этигэл хамбын зальбарал, Сагаан Дари эхын магтаал уншалгын урилдаан байгаа. Булта үхибүүднай һайн бэлдэлгэтэй, бэрхээр бүхы даабаринуудаа хэжэ шадаа. Манай hургуули 15-дахи hуурида гараа.

                   Энэ ехэ  бэлэдхэлдэмнай  Чисаанын дасанай Шэрээтэ ламхай 5 мянган тухэриг угэжэ туhалаа.  Бидэ баяр баясхаланиие хүргэнэбди, ажал дээрээ амжалтатай, баян тэнюун һуугыт даа гэжэ хэлэнэбди.

                                                                                                                          Цыдыпова Соелма Дашиевна